Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov v obchodných podmienkach

predávajúci - EIP Services, s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.eiprint.sk

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu EIprint

objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaná výroba a následný predaj tovaru

2. Odsúhlasovacie podmienky a zodpovednosť za vady

V prípade vytvárania grafického návrhu u predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu grafický návrh k odsúhlaseniu elektronickou formou. Predávajúci po odsúhlasení grafického návrhu kupujúcim už nenesie za spracovaný návrh žiadnu zodpovednosť. Za prípadné neskôr objavené vady nesie plnú zodpovednosť kupujúci.

V prípade ak kupujúci potrebuje odsúhlasiť aj farebnosť tlačeného produktu, predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu k odsúhlaseniu tento produkt poštou, ak nie je uvedené inak. Na odsúhlasenie farebnosti produktu kupujúcim postačuje aj elektronická forma odsúhlasenia, s presným vymedzením čísla objednávky, prípadne kupujúcim zoscanovaný potvrdený nátlačok. Za prípadné neskôr objavené vady nesie plnú zodpovednosť kupujúci.

V prípade „hotových" grafických návrhov „na kľúč", dodaných kupujúcim predávajúcemu, pri ktorých si kupujúci prvý výtlačok neželá, považuje sa tento grafický návrh za vopred odsúhlasený. Za prípadné neskôr objavené vady nesie plnú zodpovednosť kupujúci.

Predávajúci nezodpovedá za gramatické a iné chyby v tlačených dokumentoch.

3. Podmienky dodávania tlačových podkladov

Tlačové podklady predávajúci požaduje dodávať vo formáte PDF v tlačovej kvalite, vo farebnom režime CMYK.

V prípade vytvárania grafického návrhu u predávajúceho, tento požaduje dodávať tlačové podklady vo formátoch PDF, AI, CDR, INDD.

Fotografie požaduje predávajúci dodávať vo formáte TIFF, JPG, PNG v rozlíšení min. 300 dpi.

Koláže a fotomontáže požaduje predávajúci dodávať vo formáte PSD vo vrstvách.

Texty požaduje predávajúci dodávať vo Worde, prípadne v Poznámkovom bloku (textový editor balíka Windows).

4. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode www.eiprint.sk, prípadne pri objednaní tovaru e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.eiprint.sk. Odoslaním záväznej objednávky tlače, alebo iných produktov v ponuke www.eiprint.sk a jej následným potvrdením sa kupujúci stáva obchodným partnerom EIP Services, s.r.o..

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

5. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do 30 minút od času doručenia objednávky e-mailom na adresu: obchod@eiprint.sk (resp. obchod@ eipservices.sk). Kupujúci je povinný v  oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v  prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak tovar nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať v  požadovanej kvalite, alebo množstve, alebo by bola výroba požadovaného produktu pre predávajúceho nerentabilná. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V  prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v  lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nevyužil bod 5a – Storno objednávky, nemôže dodatočne od kúpnej zmluvy odstúpiť, vzhľadom na výrobné náklady predávajúceho spojené s plnením kúpnej zmluvy Pre odstúpenie od zmluvy v  zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu do 30 minút od času doručenia objednávky a to písomne emailom na obchod@eiprint.sk, (resp. obchod@ eipservices.sk).

b) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 5a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu plnú sumu za tovar, tak ako bola stanovená v kúpnej zmluve. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a doručí kupujúcemu tovar tak, ako bolo dojednané v kúpnej zmluve.

7. Dodacie podmienky

a) Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná e-mailom alebo oznámená telefonicky. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa prevádzkových možností predávajúceho a objemu objednávky kupujúceho. V prípade dlhšej dodacej doby ako 5 dní bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a dodací list.

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v  objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z  dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, hradí kupujúci náklady vzniknuté z dôvodu opakovaného doručenia.

8. Poplatky za prepravu

Predávajúci kupujúcemu účtuje prepravné vo výške 6 € v rámci celej SR. V prípade, ak individuálna objednávka klienta presiahne hodnotu 1000 Eur bez DPH, bude táto zásielka doručená na adresu kupujúceho bezodplatne.

Osobný odber v sídle predávajúceho ako i rozvoz tovaru predávajúcim v  rámci Žiliny je bezodplatný a kupujúci si musí s predávajúcim dojednať vopred termín dodania.

Doručenie sa uskutočňuje v pracovných dňoch (7:30 - 15:45 hod). Tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania. Tovar môžete platiť bankovým prevodom vopred na náš účet alebo dobierkou.

Kupujúci je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môže kupujúci prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky je kupujúci povinný tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahlásiť na telefónnych číslach alebo e-mailovej adrese predávajúceho. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

9. Platobné podmienky

Predávajúci si týmto vyhradzuje právo /okrem prípadu nákupu platbou v  hotovosti/ určiť kupujúcemu spôsob platby za obchodný tovar.

Námietky k platobnému dokladu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez odkladu, najneskôr do troch dní po prevzatí dokladu.

Písomne nedohodnuté skonto alebo iné krátenie položiek v platobnom doklade z akéhokoľvek dôvodu predávajúci neuznáva.

V prípade omeškania s úhradou za odobratý tovar je povinný platiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania, a zároveň je predávajúci oprávnený zrušiť kupujúcemu právo nakupovať na faktúru.

10. Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k prevzatému tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

11. Zodpovednosť za vady

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení podľa objednávky kupujúceho. Kupujúci alebo ním určená osoba je povinný tovar pri prevzatí skontrolovať.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť ibaže sa vady týkajú vymenených vlastností tovaru.

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ust. Obchodného zákonníka. Ak je na tovar poskytovaná záruka musí byť chyba uplatnené do konca tejto záručnej doby. Nedodržaním reklamačnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

V prípade neoprávnenej reklamácie náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré vznikli predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť.

12. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o  elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z  neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s  týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Poslať na e-mail


* povinné položky

BEZKONKURENČNÁ AKCIA

Vizitky v expresnej rýchlosti

a za najlepšiu cenu

v širokom okolí.

vstúpte